• top banner 02
 • top banner 01
 • top banner 03
 • top banner 04

Algemeen

BCND

 

Visie op ziekte en genezen

BCND logoGezondheid wordt gezien als een dynamisch evenwicht dat voortdurend moet worden hervonden.
De diertherapeut gaat ervan uit dat dieren ziek worden als hun toestand van evenwicht in fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal opzicht, min of meer langdurig wordt verstoord. Acute ziektes worden gezien als een acute poging van het lichaam om de verstoorde balans te herstellen. Dit proces kan ondersteund worden met complementaire en natuurgeneeswijzen.

Chronische ziekten ontstaan wanneer de natuurlijke geneeskracht van het dier niet meer in staat is om met een acute manifestatie te reageren op ziekten of stoornissen en op eigen kracht een nieuwe balans te creëren.

De natuurlijke geneeskracht wordt gezien als een vitale levenskracht, die aanwezig is in ieder levend wezen. Het is een natuurlijke neiging naar gezondheid en een door de natuur gegeven vermogen tot zelfhandhaving.

De diertherapeut behandelt het dier, niet de ziekten of stoornissen. De behandeling kan curatief, palliatief of preventief zijn. De diertherapeut gaat ervan uit dat ieder dier een op hem gerichte specifieke benadering en behandeling nodig heeft.  De diertherapeut helpt met behulp van natuurlijke geneesmethoden en volgens de filosofie van de natuurgeneeskunst.

Actuele ontwikkelingen

Het aantal mensen dat zich schoolt in een van de vele takken van de complementaire diergezondheidszorg groeit. Dit heeft onder andere de volgende consequenties:

1. Doordat het een vrij beroep is, ontstaat een wildgroei aan therapeuten, zonder dat er enige vorm van kwaliteitsbewaking kan plaatsvinden.

2. Het aanbod aan diertherapeuten wordt steeds groter en het wordt voor diereigenaren steeds onoverzichtelijker en moeilijk te beoordelen, waar hij/zij de juiste therapeut kan vinden.

De opleiding Cranio Sacraal therapie aan de HSA is inmiddels een geaccrediteerde opleiding, wat betekent dat je als afgestudeerd therapeut van deze opleiding je aan kunt sluiten bij de beroepsvereniging BCND.

Ik heb deze opleiding in de „oude vorm" gevolgd, en inmiddels ook in de geaccrediteerde vorm. Zo kan ik als ik dit diploma compleet heb afgerond, mijzelf als volwaardig therapeut aansluiten bij de BCND, om zo kwaliteit te garanderen en mijn bereikbaarheid te vergroten. Ook blijf ik up tp date door de verschillende nascholingen.

Mijn examens heb ik afgerond en ben nog met een stage bezig en een eindwerk ten behoeve van de opleiding HSA.

Tot die tijd ben ik om bovenstaande reden Cranio Sacraal therapeut i.o

Algemene voorwaarden BCND

ALGEMENE VOORWAARDEN

Margriet Lenting, aangesloten bij de Vereniging van Beroepsbeoefenaars van Complementaire en Natuurgeneeswijzen voor Dieren

Artikel 1
Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diertherapeut Margriet Lenting : therapeut, lid van de Vereniging van Beoefenaars van Complementaire en Natuurgeneeswijzen voor Dieren (BCND), handelende als zelfstandig gevestigd diertherapeut;
BCND: Vereniging van Beroepsbeoefenaars van Complementaire en Natuurgeneeswijzen voor Dieren, ingeschreven/geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34192451;
Diercliënt: dier dat voor advies of behandeling door de cliënt aan de diertherapeut wordt aangeboden;
Cliënt: eigenaar of bezitter/aanbieder van een dier aan wie door de diertherapeut advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Adviesgesprek: een gesprek van de diertherapeut met de cliënt waarbij de diercliënt tevens aanwezig is resulterend in een behandelingsadvies ten behoeve van de diercliënt. Het advies is gebaseerd op de door de cliënt verstrekte informatie en eigen waarneming en/of onderzoek van de diertherapeut;
Behandeling: het doen van onderzoeken, het verstrekken en/of toedienen van homeopathische geneesmiddelen en/of andere natuurproducten alsmede het verlenen van enige andere diensten waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een cliënt dan wel de diercliënt in een consult;
Behandelingsovereenkomst: een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbintenis waarbij de cliënt om een advies en/of behandeling verzoekt en de diertherapeut dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van de diertherapeut om een behandeling te starten waarbij de cliënt op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod te (zullen) accepteren.
Praktijkadres: de locatie waarop (of van waaruit) de praktijk van de diertherapeut wordt uitgeoefend. (De diertherapeut kan het advies ook op het bezoekadres van de diercliënt geven, dan is het praktijkadres het adres waar de diertherapeut voor afspraken te bereiken is).

Artikel 2
Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en alle overeenkomsten tot behandeling met complementaire of natuurgeneeswijzen voor dieren, diensten en/of levering van zaken door Margriet Lenting, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.
2. Overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende overeenkomst wederom schriftelijk worden bevestigd.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de diertherapeut, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

6. De diertherapeut en cliënt zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
7. De diertherapeut geeft advies aan de cliënt op (of vanuit) het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld

Artikel 3
Overeenkomst tot behandeling

1. Een overeenkomst tot behandeling komt tot stand en wordt rechtsgeldig zodra de aanbieding van de diercliënt voor behandeling aan de diertherapeut door de cliënt wordt gevolgd door een acceptatie voor behandeling door de diertherapeut. De aanbieding van de diercliënt kan mondeling, telefonisch en/of fysiek geschieden.
2. Van acceptatie is sprake zodra de diertherapeut een aanvang neemt met het adviesgesprek of de behandeling dan wel een datum en/of tijdstip voor het adviesgesprek of de behandeling heeft bepaald, dan wel een toezegging heeft gedaan om het adviesgesprek of de behandeling op een nog nader te overeen te komen tijdstip te zullen uitvoeren.
3. Er is eveneens sprake van een rechtsgeldige en bindende overeenkomst zodra de cliënt verzocht heeft om de levering van zaken of diensten anders dan een adviesgesprek of behandeling en de diertherapeut heeft toegezegd aan dit verzoek van de cliënt te zullen (gaan) voldoen.
4. Indien de aanbieder van een diercliënt niet beschikt over een schriftelijke volmacht van de cliënt, is hij gehouden de verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen ingeval de cliënt de volmacht betwist.
5. Bevoegd tot de acceptatie van overeenkomsten zijn uitsluitend de diertherapeut en de schriftelijk door hem aangewezen personen.
6. De diertherapeut heeft het recht om het sluiten van een behandelingsovereenkomst ten aanzien van een aangeboden diercliënt en/of de levering van bepaalde zaken en/of diensten te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen indien de diertherapeut van mening is dat behandeling van de diercliënt geen, althans onvoldoende kans op succes heeft dan wel indien de diertherapeut van mening is dat verdere behandeling niet in het belang van de diercliënt is.
7. In bijzondere gevallen kan de diertherapeut de acceptatie afhankelijk stellen van de voldoening van een door hem bepaalde waarborgsom, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbetaling van een deel van de door de diertherapeut te maken kosten voor de behandeling dan wel vooruitbetaling te verlangen van de te maken kosten.
8. De diertherapeut kan in door hem nader te bepalen gevallen stellen dat vooraf door de cliënt een akkoordverklaring getekend moet worden voor de te verrichten behandeling en de daaraan verbonden kosten en risico's. De diertherapeut is te allen tijde gerechtigd bij deze akkoordverklaring om het overleggen van een geldig identiteitsbewijs te vragen.
9. De behandelingsovereenkomst verplicht de diertherapeut uitsluitend tot het leveren van een adviesgesprek en/of behandeling met inachtneming van alle betrokken belangen. De diertherapeut is evenwel niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald en/of voorzien resultaat.
10. Er wordt rekening gehouden met wensen van de cliënt tenzij dat naar oordeel van de diertherapeut niet bijdraagt tot een optimaal behandelingsresultaat of deze wens leidt tot verstoring van de overige gang van zaken binnen de praktijk, dan wel in strijd is met wettelijke voorschriften.
11. Indien de diercliënt tijdens de behandeling overlijdt zal, tenzij anders overeengekomen, de cliënt zelf zorgdragen voor afvoer van het stoffelijk overschot en de kosten voor zijn/haar rekening nemen. De cliënt zal worden gewezen op de mogelijkheid van crematie of begrafenis tenzij omstandigheden dat onmogelijk maken. De kosten van de crematie/begrafenis evenals eventuele vervoer - en bewaarkosten komen voor rekening van de cliënt.
12. Op uitdrukkelijke wens van de cliënt wordt het adviesgesprek en/of de behandeling voortijdig beëindigd, mits de cliënt hierover tevoren met de diertherapeut overleg heeft gepleegd. In dit overleg licht de diertherapeut de cliënt in over de mogelijke gevolgen van deze beëindiging.

13. Indien een behandelingsovereenkomst eenzijdig wordt geannuleerd door de cliënt is deze gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden, waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend: alle kosten van de voor de behandeling reeds gereserveerde: tijd, ruimtes, apparatuur, zaken en/of door derden reeds gemaakte kosten ten behoeve van de cliënt en/of diercliënt alsmede voor de behandeling reeds speciaal bestelde zaken.
14. De diertherapeut kan eenzijdig de (voortzetting van) behandelingsovereenkomst annuleren indien:
a. het vertrouwen tussen de diertherapeut en de cliënt op zo ernstige wijze is verstoord de dat de diertherapeut geen werkbare situatie meer aanwezig acht;
b. de diertherapeut van mening is dat een (voortzetting van de) behandeling van haar redelijkerwijs niet verlangd kan worden omdat er geen redelijke kans meer is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
c. de cliënt zal van een dergelijke beslissing zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. De cliënt blijft verplicht de tot dan toe gemaakte behandelingskosten te voldoen.
15. De diertherapeut heeft het recht bij het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst gebruik te maken van derden, zonder dat dit eerst aan de cliënt hoeft te worden verteld.

Artikel 4
Adviesgesprek en behandeling

1. De diertherapeut adviseert de cliënt na een intake gesprek op basis van de door de cliënt verstrekte informatie en eigen waarneming van de diertherapeut.
2. De diertherapeut zal het adviesgesprek en/of de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die door de BCND worden gesteld, uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de complementaire en natuurgeneeswijzen voor dieren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van het adviesgesprek en/of behandeling dit vereist, heeft de diertherapeut het recht en de plicht (eveneens) te verwijzen naar een dierenarts of specialist.
4. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de diertherapeut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het adviesgesprek en/of de behandeling, tijdig en juist aan de diertherapeut worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van het adviesgesprek en/of behandeling benodigde gegevens niet tijdig en/of juist aan de diertherapeut zijn of kunnen worden verstrekt, heeft de diertherapeut het recht de uitvoering van het adviesgesprek en/of de behandeling op te schorten en de extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.
5. De diertherapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hij is uit gegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de diertherapeut kenbaar behoorde te zijn.
6. Indien is overeengekomen dat het adviesgesprek en/of de behandeling in fasen zal worden uitgevoerd kan de diertherapeut de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase met de diertherapeut heeft teruggekoppeld.

Artikel 5
Verhindering

1. Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn (of de diertherapeut niet kan ontvangen) dient hij de diertherapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
2. Wijziging of annulering van een opdracht om welke redenen dan ook, behoeft schriftelijke instemming van betreffende diertherapeut.
3. Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de diertherapeut geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de diertherapeut gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.
4. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt de in lid 2 van dit artikel bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 6
Tariefstelling

1. De overeenkomst verplicht de cliënt tot betaling conform de tarieven van de diertherapeut. Op verzoek van de cliënt worden hem de tarieven voorafgaand aan een adviesgesprek of behandeling toegezonden.
2. De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
3. Aan de cliënt kan op zijn verzoek vooraf een raming van de te verwachten kosten worden verstrekt. Aan deze raming kunnen geen rechten worden ontleend aangezien het nadrukkelijk slechts een schatting betreft.
4. Kostenramingen dienen door de diertherapeut en de cliënt te zijn voorzien van een schriftelijke aantekening voor zijnde gezien en akkoord bevonden.
5. Kostenramingen omvatten uitsluitend de op deze raming specifiek vermelde adviesgesprekken, behandelingen, diensten, middelen en/of natuurproducten. De kosten van vervolggesprekken, nabehandelingen en/of onverwachte dan wel al dan niet voorzienbare complicaties zijn nimmer bij een afgesproken dan wel geschatte prijs inbegrepen en komen altijd volledig voor rekening van de cliënt.
6. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de samengestelde aanbieding. Noch geldt dit tarief automatisch voor nabestellingen van vergelijkbare producten.
7. Het honorarium van de diertherapeut is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten, tenzij anders is overeengekomen.
8. Indien lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is de diertherapeut gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar vooraf schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 7
Betaling

1. Betaling geschiedt vooraf netto à contant, door storting op een door de diertherapeut aan te wijzen bank- of girorekening of contant bij afhalen en/of direct na een consult.
2. Een beroep op enige aftrek of schuldvergelijking zijdens de wederpartij is nimmer toegestaan. Van dat recht wordt uitdrukkelijk afstand gedaan.
3. Afwijkende betalingsafspraken zijn uitsluitend bindend wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen. Indien sprake is van een andere wijze van betaling, dient de betaling te geschieden binnen de op de factuur aangegeven datum. Ingeval van een betalingsregeling worden de door de diertherapeut bepaalde extra kosten bij cliënt in rekening gebracht.
4. Reclames op een zelfstandig onderdeel van een gespecificeerde factuur ontheffen cliënt nimmer van zijn plicht tot betaling binnen de aangegeven tijd ten aanzien van de overige posten van de nota
5. Cliënt is automatisch in verzuim bij het verstrijken van de betalingstermijn zonder sommatie of in gebrekenstelling.
6. Wanneer de rekening na vorenvermelde betalingstermijn nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de cliënt de diertherapeut een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de dan geldende wettelijke rente.
7. In geval van buitengerechtelijke invordering is cliënt naast de hoofdsom en de rente de gebruikelijke incassokosten verschuldigd.
8. In geval van gerechtelijke invordering, waaronder een faillissementsaanvrage, blijft de wederpartij naast de gerechtelijke kosten, waaronder mede inbegrepen de advocaatkosten, tevens rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
9. De diertherapeut is gerechtigd een voorschot ten bedrage van de volledige opdrachtsom als vooruitbetaling te verlangen.
10. Betaling door een verzekeraar of een derde heeft kwijting tot gevolg voorzover de waarde van die betaling overeenstemt met het bedrag van de vordering op cliënt.

Artikel 8
Verzuim en incasso

1. Indien binnen veertien dagen na de factuurdatum geen betaling is ontvangen door de diertherapeut is de cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is in dit geval naast het verschuldigde bedrag gehouden de wettelijke rente per maand te voldoen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Daarnaast is cliënt een bedrag van € 7,50 administratiekosten per aanmaning verschuldigd. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliënt zijn de vorderingen van de diertherapeut op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.
2. Indien de cliënt ondanks aanmaningen niet tot betaling overgaat van het verschuldigde bedrag vermeerderd met rente en administratiekosten, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte eveneens voor rekening van de cliënt. In ieder geval is de cliënt incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de cliënt.

Artikel 9
Vaststellen verschuldigdheid

1. Voor de bepaling van wat door of met betrekking tot de diercliënt aan de diertherapeut verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de diertherapeut bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.
2. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10
Aansprakelijkheid

1. De diertherapeut wijst elke aansprakelijkheid vanwege een mogelijke wanprestatie van de hand, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van de diertherapeut. Van opzet of grove schuld is pas sprake indien cliënt dit aannemelijk heeft weten te maken.
2. Indien de diertherapeut op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag vermeld op de factuur cq het bedrag waarop de diertherapeut op grond van zijn verzekering aanspraak kan maken. Aan cliënt zal op diens verzoek kosteloos een afschrift van de betreffende verzekeringspolis ter beschikking worden gesteld.
3. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten. Onder indirect schade is in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie.

Artikel 11
Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van door de diertherapeut te leveren za(a)k(en) gaan over op cliënt op het moment van aflevering van de zaken bij cliënt danwel op het moment van afhalen van de za(a)k(en) door cliënt of door cliënt aangewezen derde(n).

Artikel 12
Levering en levertijd
1. Levering van bestelde goederen geschiedt door het afhalen van die goederen aan het door de diertherapeut opgegeven afhaaladres, tenzij anders overeengekomen. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van cliënt. Indien cliënt niet bereid is of in staat is de zaak/zaken in ontvangst te (doen) nemen, kan de diertherapeut de zaak als geleverd beschouwen en deze conserveren, opslaan en verzekeren gedurende een redelijk termijn voor rekening en risico van de wederpartij.
2. Levering/toezending geschiedt altijd onder doorberekening van de te maken verzendkosten. Levering geschiedt alleen franco indien en voor zover door de diertherapeut wordt besloten.
3. Bij leveringen buiten Nederland worden altijd verzendkosten in rekening gebracht.
4. Postzendingen worden in principe zo spoedig mogelijk na betaling per TPG verzonden indien de artikelen op voorraad zijn.
5. De leveringstermijn wordt door de diertherapeut steeds bij benadering opgegeven en is niet bindend. Overschrijding van de leveringstermijn brengt de diertherapeut niet in verzuim als bedoeld in artikel 83 van het Boek 6 BW.
6. Indien de door de diertherapeut geleverde goederen door Afnemer worden geretourneerd in verband met een door cliënt onjuist gedane bestelling, is de diertherapeut gerechtigd de kosten voor verzending en retournering aan cliënt door te berekenen


Artikel 13
Garantie
1. De diertherapeut geeft garantie op gekochte producten volgens de garantievoorwaarden van de fabrikant.
2. De diertherapeut geeft geen garantie op een positief effect van de behandelingen. Complementaire en natuurgeneeswijzen zijn nimmer een vervanging voor de reguliere geneeskunde. Reguliere behandeling mag alleen gestaakt worden in overleg met de behandelende dierenarts. Cliënt dient hier zelf verantwoording voor te nemen.
3. Cliënt is verplicht de goederen bij levering en in de mate waarin dit in de redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd, te controleren. Gebreken aan de geleverde goederen die bij deze controle vastgesteld zijn of hadden kunnen worden, dienen onverwijld doch uiterlijk binnen vier dagen na leverdatum, onder nauwkeurige opgave van de aard van de gebreken aan de diertherapeut schriftelijk te worden medegedeeld. Na het verstrijken van deze vier dagen na leverdatum is cliënt gebonden.

Artikel 14
Overmacht

1. De diertherapeut en de cliënt zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop de diertherapeut geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de diertherapeut niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. De diertherapeut heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de diertherapeut zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzover de diertherapeut ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de diertherapeut gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk bij de cliënt in rekening te brengen. De cliënt is gehouden deze rekening te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15
Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de diertherapeut gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de diertherapeut zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de diertherapeut niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16
Eigendom

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de diertherapeut zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle informatie, kennis, adviezen, afbeeldingen, folders, technieken en/of ideeën vergaard en ontwikkeld voor en/of toegepast bij de uitvoering van een offerte, overeenkomst, adviesgesprek of levering na uitvoering van de opdracht, blijven het intellectueel eigendom van de diertherapeut. Deze is te allen tijde gerechtigd vrijelijk over deze informatie te beschikken.
3. Alle door de diertherapeut voor het adviesgesprek, de behandeling en/of de levering van andere diensten en zaken gebruikte hulpmiddelen, originele afschriften, (dier)cliëntkaarten en alle andere bescheiden en /of informatiedragers die betrekking hebben op de diercliënt blijven te allen tijde eigendom van de diertherapeut.
4. Cliënt kan op verzoek tegen vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van de in lid 2 van dit artikel genoemde zaken.
5. De in lid 2 van dit artikel genoemde zaken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de diertherapeut en de cliënt en mogen niet door cliënt zonder voorafgaande toestemming van de diertherapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
6. De diertherapeut behoudt het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17
Klachtenregeling

1. Cliënt is verplicht om door de diertherapeut te verrichten adviesgesprek, behandeling, te leveren zaken en/of andere uit de behandelingsovereenkomst voortvloeiende diensten onverwijld na ontvangst of na uitvoering te controleren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden.
2. Klachten over de onder lid 1 van dit artikel genoemde door de diertherapeut verrichte handelingen dient cliënt binnen 7 dagen nadat het gebrek en/of de onvolkomenheid aan de cliënt kenbaar is geworden of had kunnen worden mondeling aan de diertherapeut kenbaar te maken en vervolgens uiterlijk binnen 7 dagen nadat cliënt zijn klacht mondeling kenbaar heeft gemaakt te worden gevolgd door zijn schriftelijke bevestiging van de klacht. Ingeval van overschrijding van een van deze termijnen vervalt iedere aanspraak tegen de diertherapeut betreffende een gebrek of onvolkomenheid.
3. Indien de diertherapeut de in lid 3 van dit artikel genoemde klacht gegrond acht heeft de diertherapeut te allen tijde het recht en dient hij daartoe door cliënt in de gelegenheid te worden gesteld om:
a. de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten indien zulks redelijkerwijs nog mogelijk is;
b. het gebrek of de onvolkomenheid alsnog weg te nemen dan wel een artikel of dienst te leveren zonder dat gebrek of die onvolkomenheid indien zulks redelijkerwijs nog mogelijk is;
c. het door cliënt verschuldigde bedrag te crediteren onder teruggave van het artikel met dat gebrek of die onvolkomenheid;
zulks ter keuze van de diertherapeut.
4. Op het handelen van de diertherapeut is het Reglement Procedure Klachtafhandeling BCND van de Vereniging van Beroepsbeoefenaars van Complementaire en Natuurgeneeswijzen voor Dieren van toepassing. De cliëntenfolder over de klachtenregeling kan worden gedownload vanaf de website van de BCND (www.bcnd.nl). Het Reglement kan opgevraagd worden bij de secretaris van de BCND.

Artikel 18
Geschillenregeling

1. Op alle (behandelings)overeenkomsten tussen de diertherapeut en cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Indien een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de rechtbank, is de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de diertherapeut gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de diertherapeut een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19
Depot

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder registratienummer 34192451. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die geldt ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Contact opnemen

Heeft u vragen over acupressuur en cranio sacraal therapie voor paarden of heeft uw paard klachten en wilt u deze bespreken of behandelen, vul onderstaand formulier in en ik neem z.s.m. contact met u op.

opzoeknaardeoorzaak logo

Margriet Lenting | Tel: (06) 23 94 96 17 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


...

Acupressuur voor paarden

Acupressuur is een vorm van geneeskunde die meer dan 4000 jaar oud is. De bron ligt in de ‘Traditional Chinese Medicine’ (TCM). In de Oosterse geneeswijze gaat men uit van energiestromen in het lichaam die in balans moeten zijn. Als er een verstoring is in deze stromen kunnen klachten ontstaan waardoor het lichaam niet meer optimaal kan functioneren. In de Chinese Geneeskunde wordt altijd naar het gehele individu gekeken, niet alleen naar de klachten. Klachten zijn vaak een symptoom die een geheel andere oorzaak kunnen hebben!

accupressure DSC02873Zoals net gezegd maakt acupressuur gebruik van energiestromen: meridianen. Meridianen zijn banen door het hele lijf waardoor levensenergie (Qi) vloeit. Er zijn 12 hoofdmeridianen en 2 extra meridianen waar zich acupressuurpunten op bevinden die voor behandeling ingezet kunnen worden.

Meridianen en acupressuurpunten maken contact met onze huid, spieren, zenuwen en organen. Ze voeden en bevochtigen elke cel van ons lichaam. In totaal zijn er wel 360 verschillende punten die ingezet kunnen worden voor diverse soorten klachten. Elke meridiaan en elk punt heeft zijn eigen benaming en is gekoppeld aan een bepaald orgaan in het lichaam. Bijvoorbeeld Hartmeridiaan, Leverpunten, Galblaasmeridiaan enz.

Blokkades

In een meridiaan kunnen blokkades ontstaan. Daardoor ontstaat aan de ene kant vóór de blokkade een ‘file’ van energie. Dit uit zich bijvoorbeeld in de vorm van warmte, een “teveel”. Aan de andere kant achter deze blokkade ontstaat juist een ‘leegte’ van energie, wat zich als kou kan uiten. Normaal gesproken herstelt het lichaam deze scheefgelopen energiebalans zelf. Maar als het tijdelijk (lichamelijk of mentaal) zwakker is, dan is het moeilijker om de balans terug te vinden en kan het paard “ziek” worden. Acupressuur kan dan uitkomst bieden. Door druk uit te oefenen op bepaalde punten, wordt het evenwicht hersteld.

Met acupressuurbehandeling zorg je ervoor dat het lichaam zichzelf zo optimaal mogelijk kan herstellen, van binnenuit. Paarden zijn gevoelige wezens, die heel ontvankelijk zijn voor energetische genezing. Met acupressuur kun je ziektes voor een groot deel voorkomen en/of genezen. Een dier dat goed in zijn vel zit heeft een betere weerstand en kan lichamelijk en emotioneel veel meer aan! En dat zul je absoluut terugvinden in de omgang. Of dat nu is tijdens een lekkere wandeling of in de sport.

Wat doet acupressuur?

Door het paard te behandelen met acupressuur, kun je globaal de volgende resultaten verwachten:

 • Verminderen van angsten, opgewondenheid en stress.
 • Verbeteren van de flexibiliteit en mobiliteit van het lichaam.
 • Verminderen van spierkrampen,- spanningen en -stijfheid.
 • Versterken van de spieren en pezen
 • Versterken en versoepelen van botten en gewrichten
 • Verbetering van het immuunsysteem
 • Verminderen van zwelling en ontsteking
 • Verminderen van pijn (door het vrij laten komen van endorfine)
 • Behandeling van verwondingen
 • Betere doorbloeding waardoor voedingsstoffen aangevoerd maar vooral de afvalstoffen sneller afgevoerd kunnen worden

De behandeling

Er wordt tijdens een behandeling een keuze gemaakt uit allerlei punten. Door middel van zachte manuele druk, aftasten en voelen, kan ik erachter komen welke punten behandeld moeten worden. Daarnaast is de lichaamstaal van het paard en de informatie die van de eigenaar komt belangrijk om een juiste selectie te kunnen maken.

Het kan dus voorkomen dat ik voor onregelmatige kreupelheid van het voorbeen  gebruik maak van een aantal punten op het achterbeen. Dit heeft o.a. te maken met de betrokken meridiaan, waar hij loopt en welk punt specifiek geschikt is voor bepaalde klachten. Ook kan het zijn dan het paard zijn achterhand niet laat behandelen. Dan behandel ik de klachten via punten op de voorhand en daarmee indirect de achterhand. Dit is slechts een kleine opsomming over de manier van werken en de theorie achter acupressuur.

Tijdens mijn behandeling zal ik het een en ander vertellen over het paard wat ik tegen kom aan onbalans. Ik zal vooral ook proberen te achterhalen wat de (belangrijkste) oorzaak is van de klachten!

Behandeling

Een behandeling bestaat altijd uit een combinatie van mijn vaardigheden die het paard op het moment dat ik er ben nodig heeft. De eerste behandeling duurt ongeveer 2 uur, omdat ik start met een intakegesprek, waarna een behandeling volgt. De vervolg behandelingen duren ongeveer 1,5 uur per keer.

Afhankelijk van de reactie van het paard op de impact van de behandeling, raad ik aan om een dag of 3-5 rustig aan te doen en niet intensief te trainen.

behandeling hester-26-1-2012-e

Ik kom op locatie voor behandeling. Het is belangrijk dat het te behandelen paard niet eet vlak voordat ik begin met behandelen. Verder is het fijn als het geen voertijd is op stal tijdens de behandeling. Hoe meer rust er is tijdens het behandelen, hoe beter het paard zich kan ontspannen en des te sneller/beter werkt de behandeling. Graag even melden als het paard koorts heeft of net geënt/ontwormd is.

Vaak is er na 2 à 3 behandelingen al een goed resultaat, afhankelijk van de aard van de klachten en afhankelijk van hoe lang het paard er al mee rond liep natuurlijk.

Ook wordt er enige inzet van de eigenaar/verzorger gevraagd om het resultaat van de behandelingen te onderhouden.

Tarieven

Eerste behandeling met intake € 75,--
Losse behandelingen € 65,--
Prijzen zijn excl. reiskosten, incl. BTW
Bij meerdere klanten op hetzelfde adres reken ik maar één keer reiskosten.

APK

€ 50,-- excl. reiskosten

Reiskosten

€ 0,22 per kilometer vanaf Noordwijk ZH gereden.

Acupressuur en cranio sacraal therapie kunnen naast de reguliere geneeskunde ingezet worden.
Raadpleeg bij twijfel altijd een dierenarts!

Meer artikelen...

 1. Cranio sacraal therapie
 • opening cranio behandeling
 • opzoeknaardeoorzaak 0003 Layer 2
 • opzoeknaardeoorzaak 0000 Background
 • opzoeknaardeoorzaak 0002 Layer 3
 • opzoeknaardeoorzaak 0005 Background
 • opzoeknaardeoorzaak 0008 hester 2
 • opzoeknaardeoorzaak 0007 IMG 0288
 • opzoeknaardeoorzaak 0006 P8300016
 • opzoeknaardeoorzaak 0001 Layer 4
 • opzoeknaardeoorzaak 0009 Layer 1

apk

Geef je paard een APK! De APK-behandeling duurt ongeveer een uur. Het geeft de weerstand een “boost”, ontspant spieren, zorgt voor een betere spijsvertering en geeft je paard een mentale ontspanning. Een afspraak maken?

Cranio sacraal voor paarden

Hoe weet je of je paard een cranio sacraal behandeling nodig heeft?

Ieder paard kan altijd een cranio sacraal behandeling gebruiken. Geen paard is namelijk helemaal in balans. Het is fijn om helemaal te ontspannen en het lijf van binnenuit zichzelf te laten “resetten”.

[lees meer]

nieuws